فهرست داوران

1402
1 - دکتر علیرضا پویا
2 - دکتر علی رجب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
3 - پروفسور علی اصغر انواری رستمی - دانشگاه تربیت مدرس
4 - دکتر علیرضا امینی
5 - آقای علی شیرین
6 - خانم ناهید امراللهی بیوکی - دانشگاه اردکان
7 - دکتر خلیل نوروزی
8 - دکتر شهریار عزیزی - گروه مدیریت بازرگانی- دانشکده مدیریت-دانشگاه شهید بهشتی
9 - دکتر محمود دهقان نیری
10 - دکتر علی شایان
11 - دکتر میثم شیرخدایی - دانشگاه مازندران
12 - خانم زینب مولوی
13 - دکتر اسماعیل کلانتری - دانشگاه تربیت مدرس
14 - دکتر بهنام شهائی - دانشگاه تربیت مدرس
15 - دکتر وحیده علیپور
16 - سپهر قاضی نوری
17 - علیرضا حسن زاده
18 - دکتر طیبه عباسی
19 - دکتر محمد توحیدی
20 - دکتر منصوره معینی کربکندی - دانشگاه تربیت مدرس
21 - دکتر جلیل دلخواه
22 - دکتر لیلا نامداریان - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
23 - دکتر اکرم دستیاری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
24 - دکتر خدیجه مصطفایی دولت آباد - تربیت مدرس
25 - آقای یوسف رمضانی
26 - دکتر شهناز اکبری - حضرت معصومه (س)
27 - دکتر علی اصغری صارم - دانشگاه بوعلی همدان
28 - دکتر حسين حسن زاده سروستاني
29 - دکتر بهاره عابدین - دانشگاه مازندران
30 - دکتر علی بیاضی - گروه توسعه اقتصادی تدبیر
31 - آقای مهدی خسروی - دانشگاه تربیت مدرس
32 - دکتر سمیه نعمتی - پژوهشگاه نيرو
33 - دکتر مهاجری - مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
34 - دکتر بهروز خدارحمي - دانشگاه تربيت مدرس
35 - آقای ایمان عمویی - دانشگاه اصفهان
36 - دکتر مهدی گل وردی
37 - دکتر تراب زاده
38 - دکتر خانم قنبری
39 - دکتر محمدحسن قلی زاده - دانشگاه گیلان
40 - دکتر عطیه صداقت
41 - دکتر سعید سمیعی
1401
1 - دکتر الهه شهابی
2 - دکتر علی رجب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
3 - پروفسور علی اصغر انواری رستمی - دانشگاه تربیت مدرس
4 - دکتر علیرضا امینی
5 - خانم ناهید امراللهی بیوکی - دانشگاه اردکان
6 - دکتر فرشته منصوری مؤید
7 - دکتر سید عباس ابراهیمی
8 - دکتر شهریار عزیزی - گروه مدیریت بازرگانی- دانشکده مدیریت-دانشگاه شهید بهشتی
9 - دکتر محمد آقایی
10 - دکتر میثم شیرخدایی - دانشگاه مازندران
11 - دکتر منصور خیرگو - دانشگاه امام علی (ع)
12 - خانم زینب مولوی
13 - دکتر اسماعیل کلانتری - دانشگاه تربیت مدرس
14 - دکتر بهنام شهائی - دانشگاه تربیت مدرس
15 - دکتر وحیده علیپور
16 - دکتر منصوره معینی کربکندی - دانشگاه تربیت مدرس
17 - دکتر جلیل دلخواه
18 - دکتر اکرم دستیاری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
19 - آقای یوسف رمضانی
20 - دکتر جواد رضازاده - دانشگاه تربیت مدرس
21 - دکتر حیدر احمدی - دانشگاه خلیج فارس بوشهر
22 - دکتر علی اصغری صارم - دانشگاه بوعلی همدان
23 - دکتر ابراهیم رجب پور - دانشگاه خلیج فارس بوشهر
24 - آقای کاوه جباری - تربیت مدرس
25 - دکتر مژگان ضرغامی فرد - دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه هرمزگان
26 - دکتر اعظم حق خواه - دانشگاه تربيت مدرس
27 - دکتر علی بیاضی - گروه توسعه اقتصادی تدبیر
28 - آقای مهدی خسروی - دانشگاه تربیت مدرس
29 - دکتر سمیه نعمتی - پژوهشگاه نيرو
30 - Dr banafi
31 - دکتر مهاجری - مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
32 - خانم مریم عسگر لواسانی - فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی
33 - دکتر مهدی گل وردی
34 - دکتر تراب زاده
35 - دکتر خانم حاج هاشمی
36 - دکتر خانم قنبری
37 - دکتر سیدکاظم حسینی - تربیت مدرس
38 - خانم/آقای قهرمانی
1400
1 - دکتر علی رجب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
2 - پروفسور علی اصغر انواری رستمی - دانشگاه تربیت مدرس
3 - دکتر علیرضا امینی
4 - دکتر آمنه خدیور - دانشگاه الزهرا
5 - دکتر فرشته منصوری مؤید
6 - دکتر سید عباس ابراهیمی
7 - دکتر محمود دهقان نیری
8 - دکتر جبار باباشاهی
9 - دکتر محمد آقایی
10 - دکتر حسین کاظمی
11 - دکتر میثم شیرخدایی - دانشگاه مازندران
12 - دکتر منصور خیرگو - دانشگاه امام علی (ع)
13 - دکتر اسماعیل کلانتری - دانشگاه تربیت مدرس
14 - دکتر بهنام شهائی - دانشگاه تربیت مدرس
15 - دکتر مجتبی عزیزی
16 - دکتر مهدی حمزه پور - دانشگاه امام صادق ع
17 - دکتر محمدمهدی علیشیری
18 - دکتر وحیده علیپور
19 - علیرضا حسن زاده
20 - دکتر منصوره معینی کربکندی - دانشگاه تربیت مدرس
21 - دکتر جلیل دلخواه
22 - دکتر مانی آرمان
23 - خانم سمانه یزدانی
24 - آقای یوسف رمضانی
25 - دکتر جواد رضازاده - دانشگاه تربیت مدرس
26 - دکتر حیدر احمدی - دانشگاه خلیج فارس بوشهر
27 - دکتر هانی اربابی - دانشگاه تربیت مدرس
28 - دکتر علی اصغری صارم - دانشگاه بوعلی همدان
29 - دکتر رضا نقي زاده - مركز تحقيقات سياست علمي كشور
30 - دکتر ابراهیم رجب پور - دانشگاه خلیج فارس بوشهر
31 - دکتر حسين حسن زاده سروستاني
32 - آقای کاوه جباری - تربیت مدرس
33 - دکتر مژگان ضرغامی فرد - دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه هرمزگان
34 - دکتر اعظم حق خواه - دانشگاه تربيت مدرس
35 - دکتر سمیه نعمتی - پژوهشگاه نيرو
36 - Dr banafi
37 - دکتر مهاجری - مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
38 - دکتر بهروز خدارحمي - دانشگاه تربيت مدرس
39 - دکتر آرش رضايي - دانشگاه تربيت مدرس
40 - خانم مریم عسگر لواسانی - فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی
41 - دکتر مهدی گل وردی
42 - دکتر رضا اشگرف - دانشگاه تهران