فهرست داوران

1402
دکتر منصوره معینی کربکندی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر جلیل دلخواه
1401
مصطفی هادوی نژاد
دکتر الهه شهابی
دکتر علی رجب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
پروفسور علی اصغر انواری رستمی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علیرضا امینی
خانم ناهید امراللهی بیوکی - دانشگاه اردکان
دکتر فرشته منصوری مؤید
دکتر سید عباس ابراهیمی
دکتر شهریار عزیزی - گروه مدیریت بازرگانی- دانشکده مدیریت-دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمد آقایی
دکتر میثم شیرخدایی - دانشگاه مازندران
دکتر منصور خیرگو - دانشگاه امام علی (ع)
دکتر مهدی حمزه پور
خانم زینب مولوی
دکتر اسماعیل کلانتری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر بهنام شهائی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر وحیده علیپور
رقیه ابدالی
دکتر منصوره معینی کربکندی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر جلیل دلخواه
دکتر اکرم دستیاری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
آقای یوسف رمضانی
دکتر جواد رضازاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حیدر احمدی - دانشگاه خلیج فارس بوشهر
دکتر علی اصغری صارم - دانشگاه بوعلی همدان
دکتر ابراهیم رجب پور - دانشگاه خلیج فارس بوشهر
آقای کاوه جباری - تربیت مدرس
دکتر مژگان ضرغامی فرد - دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه هرمزگان
دکتر اعظم حق خواه - دانشگاه تربيت مدرس
دکتر علی بیاضی - گروه توسعه اقتصادی تدبیر
آقای مهدی خسروی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سمیه نعمتی - پژوهشگاه نيرو
Dr banafi
دکتر مهاجری
خانم مریم عسگر لواسانی - فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی
دکتر مهدی گل وردی
دکتر تراب زاده
دکتر خانم حاج هاشمی
دکتر خانم قنبری
دکتر سیدکاظم حسینی - تربیت مدرس
خانم/آقای قهرمانی
1400
مصطفی هادوی نژاد
دکتر علی رجب زاده - دانشگاه تربیت مدرس
پروفسور علی اصغر انواری رستمی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علیرضا امینی
دکتر آمنه خدیور - دانشگاه الزهرا
دکتر فرشته منصوری مؤید
دکتر سید عباس ابراهیمی
دکتر جبار باباشاهی
دکتر محمد آقایی
دکتر حسین کاظمی
دکتر میثم شیرخدایی - دانشگاه مازندران
دکتر منصور خیرگو - دانشگاه امام علی (ع)
دکتر مهدی حمزه پور
دکتر اسماعیل کلانتری - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر بهنام شهائی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مجتبی عزیزی
دکتر مهدی حمزه پور - دانشگاه امام صادق ع
دکتر محمدمهدی علیشیری
دکتر وحیده علیپور
علیرضا حسن زاده
رقیه ابدالی
دکتر منصوره معینی کربکندی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر جلیل دلخواه
دکتر مانی آرمان
خانم سمانه یزدانی
آقای یوسف رمضانی
دکتر جواد رضازاده - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر حیدر احمدی - دانشگاه خلیج فارس بوشهر
دکتر هانی اربابی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی اصغری صارم - دانشگاه بوعلی همدان
دکتر رضا نقي زاده - مركز تحقيقات سياست علمي كشور
دکتر ابراهیم رجب پور - دانشگاه خلیج فارس بوشهر
آقای کاوه جباری - تربیت مدرس
دکتر مژگان ضرغامی فرد - دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه هرمزگان
دکتر اعظم حق خواه - دانشگاه تربيت مدرس
دکتر سمیه نعمتی - پژوهشگاه نيرو
دکتر سیدمحمدرضا سیدی - دانشگاه تربيت مدرس
Dr banafi
دکتر مهاجری
دکتر بهروز خدارحمي - دانشگاه تربيت مدرس
دکتر آرش رضايي - دانشگاه تربيت مدرس
خانم مریم عسگر لواسانی - فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی
دکتر مهدی گل وردی
دکتر رضا اشگرف - دانشگاه تهران