راهنمای منبع نویسی

روش ارجاع به منابع در انتهای مقاله به روش ونکوور (Vancouver) و به شرح زیر است:
 الف -  نشریه:

نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، (مخفف) عنوان مقاله، نام نشریه، دوره، شماره ، سال انتشار و شماره صفحه.
ب -  کتاب:
نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، (مخفف)، عنوان کتاب، نام مترجم، محل انتشار ، ناشر ، سال انتشار .
لازم به ذکر است در نگارش اجزای منابع به صحیح بودن اطلاعات منابع فارسی و لاتین توجه کافی داشته باشند و صحت عنوان منابع لاتین و فارسی و دیگر اجزای آن به عهده نویسنده مقاله خواهد بود.