مشخصات تيم علمی نشريهاسداله کردنائیج
استاد مدیریت بازرگانی (سیاستگذاری بخش دولتی و بازرگانی)
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
naeijmodares.ac.ir

حسن دانایی‌فرد
استاد مدیریت دولتی (توسعه و تطبیق)
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
hdanaeemodares.ac.ir

پروفسور علی‌اصغر انواری‌رستمی
استاد مدیریت بازرگانی (مالی و حسابداری)
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
anvarymodares.ac.ir
سیدحمید خداداد حسینی
استاد مدیریت بازرگانی (استراتژی و ساختار)
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
khodadadmodares.ac.ir
حسین خنیفر
استاد مدیریت و برنامه ریزی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
khanifarut.ac.ir
بهمن حاجی‌پور
دانشیار مدیریت بازرگانی
دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
b-hajipoursbu.ac.ir
احمدعلی خائف‌الهی
دانشیار مدیریت رفتار سازمانی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
khaef-aamodares.ac.ir
اصغر مشبکی اصفهانی
استاد مدیریت بازرگانی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
moshabakmodares.ac.ir
غلامرضا گودرزی
دانشیار مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات)
دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
rgodarziyahoo.com
حسن دانایی‌فرد
استاد مدیریت دولتی (توسعه و تطبیق)
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
hdanaeemodares.ac.ir
علی رجب‌زاده‌قطری
استاد مدیریت صنعتی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
alirajabzadehmodares.ac.ir
علی رضائیان
استاد مدیریت دولتی ، رفتار سازمانی
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
a-rezaeiansbu.ac.ir
بابک سهرابی
استاد مدیریت منابع اطلاعات
دانشگاه تهران، تهران، ایران
bsohrabiut.ac.ir
غلامرضا طالقانی
استاد مدیریت توسعه ، مدیریت تطبیقی و مدیریت تعاونی ها
دانشگاه تهران، تهران، ایران
gtalghaniut.ac.ir
امیر مانیان
استاد مدیریت
دانشگاه تهران، تهران، ایران
amanianut.ac.ir