مشخصات تيم علمی نشريه



حسن دانایی‌فرد
استاد مدیریت دولتی (توسعه و تطبیق)
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
hdanaeemodares.ac.ir

اسداله کردنائیج
دانشیار مدیریت بازرگانی (سیاستگذاری بخش دولتی و بازرگانی)
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
naeijmodares.ac.ir

علی‌اصغر انواری‌رستمی
استاد مدیریت بازرگانی (مالی و حسابداری)
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
anvarymodares.ac.ir
بهمن حاجی‌پور
دانشیار مدیریت بازرگانی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
b-hajipoursbu.ac.ir
احمدعلی خائف‌الهی
دانشیار مدیریت رفتار سازمانی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
khaef-aamodares.ac.ir
سیدحمید خداداد حسینی
استاد مدیریت بازرگانی (استراتژی و ساختار)
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
khodadadmodares.ac.ir
حسین خنیفر
استاد مدیریت و برنامه ریزی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
mashayeksharif.edu
حسن دانایی‌فرد
استاد مدیریت دولتی (توسعه و تطبیق)
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
hdanaeemodares.ac.ir
علی رجب‌زاده‌قطری
دانشیار مدیریت صنعتی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
alirajabzadehgmail.com
علی رضائیان
استاد مدیریت دولتی ، رفتار سازمانی
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
a-rezaeiansbu.ac.ir
بابک سهرابی
استاد مدیریت منابع اطلاعات
دانشگاه تهران، تهران، ایران
bsohrabiut.ac.ir
غلامرضا طالقانی
دانشیار مدیریت توسعه ، مدیریت تطبیقی و مدیریت تعاونی ها
دانشگاه تهران، تهران، ایران
gtalghaniut.ac.ir
غلامرضا گودرزی
دانشیار مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات)
دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
rgodarziyahoo.com
امیر مانیان
دانشیار مدیریت
دانشگاه تهران، تهران، ایران
amanianut.ac.ir
اصغر مشبکی اصفهانی
استاد مدیریت بازرگانی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
moshabakmodares.ac.ir