تماس با ما

اطلاعات تماس با دفتر نشریه
آدرس دفتر تهران، خیابان شهید لواسانی، خیابان خلبان سعیدی، کوچه حمید، کوچه شهید رهنما چیت ساز، شماره ۱۶، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری
شماره تلفن ۲۲۲۹۱۲۷۹
شماره فکس ۲۲۲۹۱۲۳۵
آدرس ایمیل ormr@modares.ac.ir