دوره 10، شماره 3 - ( 1399 )                   جلد 10 شماره 3 صفحات 107-123 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران. ، bsohrabi@ut.ac.ir
2- دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
3- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران.
چکیده:   (300 مشاهده)
راهکارهای آیندهنگر در سیاستگذاریهای فروش یکی از مؤلفههای مهم و ضروری در برنامهریزیهای کوتاهمدت و میانمدت در هر کسبوکاری است. تدوین درست و دقیق سیاستهای فروش میتواند در مدیریت جریانهای نقدی و تخصیص منابع نقش مؤثری داشته باشد. امر مزبور حکایت از این دارد که باتوجهبه اینکه در دنیای رقابتی امروز (که رضایت خاطر مشتریان و افزایش سهم بازار مهم تلقی میشود) براورد مسئله دررابطه با رفتار خرید مشتریان موضوع اصلی هر سازمانی است که با استفاده از ارائه راهکار در جهت تحلیلهای پیشرفته آیندهنگر در حوزه سیاستگذاری میتوان این مسائل را بهبود بخشید. هدف این پژوهش ارائه الگوی برای خوشهبندی مشتریان و استخراج سبد محصولی هر خوشه است که با استفاده از این اطلاعات سیاستهای فروش و پخش متناسب هر خوشه استخراجشده که درنهایت نتایج بهدستآمده بهوسیله خبرگان صنعت پخش تأیید شده است. صرفنظر از مشتریان فعلی با ورود مشتریان جدید، با بهرهگیری از الگوریتم دستهبندی خوشهها، سیاست مناسب این دسته از مشتریان نیز پیشبینی میشود که قابل ارائه برای تقویت و وفاداری آنها خواهد بود.
متن کامل [PDF 410 kb]   (54 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: استراتژی و مدیریت
دریافت: 1399/2/27 | پذیرش: 1399/5/26 | انتشار: 1399/10/24