دوره 10، شماره 3 - ( 1399 )                   جلد 10 شماره 3 صفحات 1-23 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
2- دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. ، amir.khorrami@modares.ac.ir
چکیده:   (417 مشاهده)
موفقیت و بقای سازمانها وابسته به‌وجود کارکنان مناسب در زمان مناسب میباشد. برنامهریزی جانشینپروری تلاشی نظاممند و هدفمند در یک سازمان برای حصول اطمینان از تداوم اثربخشی کارکنان در سمتهای کلیدی، نگهداشت و توسعه سرمایههای فکری برای آینده و تشویق به پیشرفت فردی است. هدف این پژوهش شناسایی شاخصهای مؤثر و طراحی مدل جانشینپروری مبتنی بر شاخص‌های بومی سازمانی سازمان‌های دانش‌محور میباشد. داده‌های حاصل از گرداوری اطلاعات از سازمانهای زیرمجموعه یکی از وزارتخانههای کشور است. در این مطالعه از دو پرسش‌نامه در دو بعد وضعیت ‌موجود و وضعیت مطلوب و با 39 سؤال و پرسش‌نامه AHP برای وزندهی به معیارها معنی‌داری قرارگرفت. دادههای جمعآوری شده از طریق آزمون مقایسه زوجی وضعیت موجود و مطلوب برای اجرای موفقیتآمیز برنامه جانشینپروری مقایسه شد. درنهایت با آزمون رگرسیون مهمترین شاخص که بیشترین اهمیت را در موفقیت جانشینپروری دارد، ارائه شد. روش پژوهش استفاده شده در این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. در بررسی مطالعات توصیفی از مطالعات کتابخانهای و در بررسی مطالعات میدانی از ابزار مصاحبه و پرسش‌نامه استفاده شده است. در این پژوهش 11متغیر براساس با نظر خبرگان و با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وزن‌دهی شدند. نتیجه حاصل از مقایسه زوجی معیارها نشان داده است که چهار شاخص تعیین الزامهای کار و کارکنان موجود، استراتژی سازمان، شایستگی/ استقرار مدل شایستگی و استعداد و شناسایی افراد مستعد به‌ترتیب دارای بیشترین اهمیت در جانشینپروری در سازمان است.
متن کامل [PDF 459 kb]   (136 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی کيفی | موضوع مقاله: رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
دریافت: 1399/2/25 | پذیرش: 1399/6/29 | انتشار: 1399/10/24