دوره 10، شماره 3 - ( 1399 )                   جلد 10 شماره 3 صفحات 87-105 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشیار، گروه منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
2- دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری، گروه منابع انسانی و کسب و کار، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. ، std_farshidkhamoie@khu.ac.ir
چکیده:   (312 مشاهده)
پذیرش عناصر دموکراسی سازمانی موجب بهبود شایستگیهای کارکنان شده و همچنین میتواند عامل ایجاد ارزش برای ذینفعان سازمان شود. پژوهش حاضر در راستای اجرای دموکراسی در سازمان به‌دنبال شناسایی و اولویتبندی عناصر دموکراسی سازمانی در بخش عمومی میباشد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش در گروه پیمایشی است. در این پژوهش 9 عنصر دموکراسی سازمانی براساس ادبیات تحقیق شناسایی شدند. جامعه آماری این پژوهش 10 نفر از خبرگان دانشگاه خوارزمی بودند که به روش در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از مقیاس پنج نقطهای لیکرت نظرات آنها برای تعیین اهمیت این عناصر گردآوری شد. ازاینرو در آغاز به کمک دلفی فازی 8 عنصر دموکراسی سازمانی به‌عنوان مهمترین عناصر مشخص شدند. در ادامه با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکهای عناصر دموکراسی سازمانی به لحاظ عملکرد رتبهبندی شدند که براساس آن تعهد و مشارکت، عدم تمرکز در تصمیمگیری و شفافیت بهعنوان مهمترین عناصر دموکراسی سازمانی شناخته شدند.
متن کامل [PDF 412 kb]   (87 دریافت)    
نوع مقاله: توصيفی و نظرسنجی | موضوع مقاله: رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
دریافت: 1398/4/10 | پذیرش: 1399/7/7 | انتشار: 1399/10/24